Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


ZASADY FUNKCJONOWANIA

§ 1. 1. Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego, zwany dalej „Teatrem”, jest samorządową instytucją artystyczną posiadającą osobowość prawną.

2. Teatr używa nazwy: Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.

 

§ 2. Teatr działa w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa:

1)      ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;

2)   niniejszego statutu.

 

§ 3. Teatr podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.

 

§ 4. 1. Teatr może prowadzić działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Siedzibą Teatru jest Warszawa.

 

§ 5. 1. Organizatorem Teatru jest m.st. Warszawa.

2. Nadzór nad działalnością Teatru sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie ich kompetencji.

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

Załącznik

do uchwały nr LXXIII/2037/2018

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

 


Wprowadził BZMW/atul 2010-11-13
Aktualizujący bzmw/atul 2018-10-01
Zatwierdzający bzmw/ext.anejman 2018-10-01
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-10-01
Wersja standardowa