Kanał Wyżej
ZASADY FUNKCJONOWANIA

§ 1. 1. Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego, zwany dalej „Teatrem”, jest samorządową instytucją artystyczną posiadającą osobowość prawną.
2. Teatr używa nazwy: Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.
 
§ 2. Teatr działa w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa:
1)      ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
2)   niniejszego statutu.
 
§ 3. Teatr podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.
 
§ 4. 1. Teatr może prowadzić działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Siedzibą Teatru jest Warszawa.
 
§ 5. 1. Organizatorem Teatru jest m.st. Warszawa.
2. Nadzór nad działalnością Teatru sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie ich kompetencji.
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
Załącznik
do uchwały nr LXXIII/2037/2018
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
ZASADY FUNKCJONOWANIA

Wersja standardowa